DR MAHIZ SPAWI
DR MAHIZ SPAWIPENGARAH
mahiz[at]usim.edu.my
Phone:06-798 0100 Ext:80100
SHARIFAH NORASHIKIN SYED MAHMOD
SHARIFAH NORASHIKIN SYED MAHMODSETIAUSAHA (N29)
su.kolejpermatainsan[at]usim.edu.my
Phone:06-798 0101 Ext:80101